គ្រឿងបង្គំរថយន្ត

AUTOMOBILE COMPONENTSAdvance Search

​បរិយាយគ្រឿងបង្គំ COMPONENT DETAILS
ENGLISH
ភាសារខ្មែរ
Actions
AIR FILTER
តម្រងខ្យល់/សំបុកអ៊ែរ
ENGINE AIR FILTER
តម្រងខ្យល់ម៉ាស៊ីន
AIR INTAKE MANIFOLD
កបំពង់ផ្សែងស្រូបខ្យល់
AIR INTAKE BOOT
កៅស៊ូស្រោបស្រូបខ្យល់
INTAKE MANIFOLD GASKET
រ៉ងកបំពងផ្សែង
COLD AIR INTAKE
បំពង់ស្រូបខ្យល់ត្រជាក់
DORMAN AIR CLEANER INTAKE HOSE
ទុយោរកអ៊ែរ
THROTTLE BODY POSITION SENSOR
សេនស័រកអ៊ែរ
AUTOMOTIVE BODY POLISHES/PAINTS
ប៉ូលា/លាបថ្នាំតួរថយន្ត
AUTOMOBILE MAINTENANCE SUPPLIES
គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដំហែទំាំរថយន្ត
AUTOMOTIVE SEATS
កៅអីរថយន្ត
AUTOMOTIVE SECURITY DEVICES
គ្រឿងឧបកណ៍សុវត្ថិភាព
AUDIO DEVICES
គ្រឿងឧបកណ៍ស្តាប់សំលេង
CAR CARE PRODUCTS & TOOLS
ផលិតផល​ និងឧបករណ៍ថែទំាំរថយន្ត
VIDEO DEVICES
គ្រឿងឧបករណ៍វីដេអូ
OTHER ACCESSORIES
គ្រឿងបរិក្ខាផ្សេងទៀត
ALTERNATOR BEARING
ប៉ាដាងឌីណាម៉ូ
ALTERNATOR BRACKET
ដង្កៀបឌីណាម៉ូ
ALTERNATOR FAN
កង្ហារឌីណាម៉ូ
STATOR ASSEMBLY
ស្តាតទ័រឌីណាម៉ូ
ROTOR ASSEMBLY
រ៉ូទីរឌីណាម៉ូ
ALTERNATOR PULLEY
ពូលីឌីណាម៉ូ
DIODE & PLATE ASSEMBLY
ឌីយ៉ុត & បន្ទះឌីណាម៉ូ
RETAINER
រីធែនន័រឌីណាម៉ូ
HOUSING (FRONT & REAR BRACKET)
គម្របឌីណាម៉ូ